وی اضافه کرد: در عین حال در قالب طرح دگرگونی تندرستی برنامه ماندگاری پزشکان در منطقه های محروم نیز برای بالا بردن کیفیت خدمات تندرستی در منطقه های کمتر توسعه یافته کشور اجرا گردید. هدف از اجرای این برنامه افزایش دسترسی مردم به خدمات و نگهدارى های تندرستی در سطح دوم و سوم خدمات و […]

وی اضافه کرد: در عین حال در قالب طرح دگرگونی تندرستی برنامه ماندگاری پزشکان در منطقه های محروم نیز برای بالا بردن کیفیت خدمات تندرستی در منطقه های کمتر توسعه یافته کشور اجرا گردید. هدف از اجرای این برنامه افزایش دسترسی مردم به خدمات و نگهدارى های تندرستی در سطح دوم و سوم خدمات و جذب و ماندگاری پزشکان در منطقه های محروم و کمتر توسعه یافته بود. با تدوین و اجرای برنامه ماندگاری و تقویت آن از طریق پرداخت های تشویقی در منطقه های کمتر توسعه یافته، زمینه تمام وقتی پزشکان و سر انجام کاهش پرداخت از جیب مردم، فراهم گردید.

استقرار بیشتر از ۳۰۰۰ پزشک متخصص و فوق تخصص در منطقه های محروم

جان بابایی با بیان اینکه جذب و ماندگاری پزشکان در منطقه های کمتر توسعه یافته کشور، منتج به ارتقاء عدالت در دسترسی و بهره مندی مردم به خدمات تندرستی در منطقه های محروم گردید، اظهار کرد: در حال حاضر ۳۳۸۴ پزشک متخصص و فوق تخصص  در ۲۴۶ بیمارستان در ۲۳۸ شهر کمتر توسعه یافته و محروم حاضر هستند و همگی آنها در بیمارستان های دولتی تمام وقت شده اند که این با اهمیت از اغراض برنامه پنجم توسعه هست که تا حد بسیاری پژوهشگر شده هست. افزایش دسترسی مردم به خدمات سطح دو و سه در منطقه های محروم کشور دربردارنده رشد حدود سه تساوی در خدمات سرپایی و رشد ۶۵ درصدی خدمات بستری و حذف کامل زیرمیزی در منطقه های محروم از دستاوردهای این برنامه بوده هست.  

 جان بابایی در ادامه گفت وگو هایش به ساماندهی مناسب تر نظام ارجاع در سطح تخصصی و فوق تخصصی منطقه های کمتر توسعه یافته اشاره و اظهار کرد: در عین حال در حوزه سرپایی هم وزارت بهداشت مکلف بود که برای مردم محروم و طبقاتی که توان ندارند از خدمات سرپایی بخش خصوصی استفاده کنند، امکان برخورداری از خدمات سرپایی را ایجاد کند.

بهره برداری از دوسوم کلینیک های مخصوص وزارت بهداشت

وی تاکید کرد: اولویت وزارت بهداشت در ایجاد کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی، منطقه های محروم، منطقه های پرجمعیت حاشیه شهر و مناطقی بود که دسترسی مردم به خدمات سرپایی محدود هست.

معاون معالجه وزیر بهداشت علاوه بر این اظهار کرد: حذف پرداخت های غیررسمی در منطقه های روستایی، اجرای صحیح نظام سطح بندی در بخش نیروی انسانی و خدمات سرپایی و بستری این منطقه های و ساخت واحدهای زایمانی در منطقه های کمتر توسعه یافته و رایگان کردن زایمان طبیعی از دیگر کارهای وزارت بهداشت برای آسان سازی عرضه خدمات درمانی به مردم منطقه های روستایی، عشایرنشین و محروم بوده هست.

انتهای پیام