کلانشهر
حضور شهردار بندرعباس در نشست سراسری شهرداران کلانشهرها ۰۱ خرداد ۱۳۹۸

حضور شهردار بندرعباس در نشست سراسری شهرداران کلانشهرها

شهردار بندرعباس به همراه معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی در صد و یکمین مجمع شهرداران کلانشهرهای کشور شرکت کرد.