واحد نمونه
شرکت آب منطقه ای هرمزگان واحد برتر در زمینه سازگاری با کم آبی در کشور 25 ژوئن 2019

شرکت آب منطقه ای هرمزگان واحد برتر در زمینه سازگاری با کم آبی در کشور

از شرکت آب منطقه ای هرمزگان بعنوان واحد برتر در زمینه سازگاری با کم آبی تقدیر شد.