منطقه اب
شرکت آب منطقه ای هرمزگان واحد برتر در زمینه سازگاری با کم آبی در کشور ۰۴ تیر ۱۳۹۸

شرکت آب منطقه ای هرمزگان واحد برتر در زمینه سازگاری با کم آبی در کشور

از شرکت آب منطقه ای هرمزگان بعنوان واحد برتر در زمینه سازگاری با کم آبی تقدیر شد.