مرضیه عادلی
مسئله این نیست که کسی باشیم یا نباشیم مسئله این است که چه کسی باشیم ۱۱ فروردین ۱۳۹۸

مسئله این نیست که کسی باشیم یا نباشیم مسئله این است که چه کسی باشیم

وقتی اشکهای مادرم را دیدم که برای سیل زدگان بر صورتش می کوبید. گفتم، هیچ وقت ندیدم اینطوری گریه کنی حتی وقتی پدرم مرد گفت یاد پسر عمویم افتادم که سالها پیش زمانی که نوجوانی بیش نبود آب رودخانه او را با خود برد تا خبرش پیچید مردهای ده در جستجو برای جنازه اش از […]

۱۱ فروردین ۱۳۹۸

دلگرمی های کوچک

دهکده ماکوندو تنها بیست خانه کاهگلی داشت. خانه ها در ساحل رودخانه‌ها بنا شده بود.اب رودخانه زلال بود واز روی سنگها ی سفید و بزرگی، شبیه تخم جانوران ما قبل تاریخ، می گذشت جهان چنان تازه بود که بسیاری چیزها هنوز اسمی نداشتند و برای نامیدنشان می بایست با انگشت به آنها اشاره کنی این […]