اتمام پروژه های نیمه تمام
معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نورکشورعنوان کرد: اتمام پروژه های نیمه تمام پیام نور استان هرمزگان تا پایان سال 26 ژوئن 2019

معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نورکشورعنوان کرد: اتمام پروژه های نیمه تمام پیام نور استان هرمزگان تا پایان سال

معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور در سفر به هرمزگان گفت: پروژه های نیمه تمام دانشگاه پیام نور استان هرمزگان تا پایان امسال تکمیل و به اتمام می رسد.