خبرنما

» لرستان

انجام سومین سرمایه گذاری خارجی در لرستان پس از برجام
استاندار از انجام سومین سرمایه گذاری خارجی در لرستان پس از برجام خبر داد.
تبليغات