به نام خدا روابط عمومی ها همواره با استفاده از ظرفیت ها و قابلیت های سازمانی و برون سازمانی در جهت نیل به اهداف سازمان قدم بر می دارند و در ارتقا و پیشرفت هر سازمان جایگاهی ویژه دارند. هدفمند بودن اقدامات و داشتن برنامه استراتژیک در روابط عمومی و رشد تکنولوژی و ظهور ابزارهای […]

به نام خدا
روابط عمومی ها همواره با استفاده از ظرفیت ها و قابلیت های سازمانی و برون سازمانی در جهت نیل به اهداف سازمان قدم بر می دارند و در ارتقا و پیشرفت هر سازمان جایگاهی ویژه دارند. هدفمند بودن اقدامات و داشتن برنامه استراتژیک در روابط عمومی و رشد تکنولوژی و ظهور ابزارهای رسانه ای می تواند نقش قابل توجهی در انجام رسالت این نهاد داشته باشد .
روابط عمومی یک هنر است . فرارسیدن بیست و هفتم اردیبهشت ماه ؛ روز ارتباطات و روابط عمومی را بر تمام کسانی که با هنرمندی خود از امکانات و ظرفیت های موجود در راه تعامل و ارتباطات مثبت قدم بر می دارند تبریک عرض می نمایم .
رضا صفریان
مدیر روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان