مهندس ملک احمدی، بازرس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همراهی مجریان و ناظرین استانی از دانشگاه علوم پزشکی، روند اجرای طرح ملی کنترل فشار خون را در شهرستان قشم بررسی کردند.

به گزارش خبرنما؛قشم دکنرمهندس ملک احمدی عملکرد شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم را از ابتدای طرح، کنترل و کلیه موارد را با مستندات موجود، مطابق با چک لیست، مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

دکتر بهزادی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم ضمن ارائه گزارش نحوه اجرا و میزان پوشش جمعیت هدف، مشکلات موجود در این طرح را بیان کرد.

مهندس ملک احمدی ناظر وزارت بهداشت به همراه مجریان و ناظرین طرح، با حضور در بعضی مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاه ها و خانه های بهداشت، به صورت میدانی از روند اجرای طرح بازدید و عملکرد هر بخش را بر اساس چک لیست های مربوطه مورد پایش و بازبینی قرار داد.

شایان ذکر است در ابتدای این بازدید، جلسه ای با حضور دکتر بهزادی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم، دکتر زرنگ معاون بهداشتی شبکه، مهندس ملک احمدی بازرس وزارت بهداشت، دکتر طیبه رازنهان ناظر استانی شهرستان قشم، دکتر علی موصلی معاون فنی مرکز بهداشت استان، دکتر مریم ذاکری مسئول بیماریهای غیر واگیر استان، مسئول و کارشناس واحد مبارزه با بیماریهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم در دفتر مدیر شبکه برگزار شد.