شهردار بندرعباس اظهار کرد :یکی از رکن های اصلی زندگی شهری در هر جامعه ای فرهنگ شهروندی است که از طریق واکنش های رفتاری شهروندان در موضوعات مختلف شکل میگیرد.

به گزارش خبرنما؛عباس امینی زاده، در آیین اختتامیه اولین جشنواره تئاتر دانش آموزی با هدف ارتقاء فرهنگ شهروندی در زمینه بازیافت ضمن قدردانی از دست اندرکاران اجرای این برنامه گفت:فرهنگ شهروندی یکی از ارکان اصلی زندگی شهری در جامعه است که از طریق واکنش های رفتاری شهروندان در موضوعات مختلف شکل می گیرد.

امینی زاده اظهار کرد:به همه باورها، آیین و رسوم ، رفتار و عاداتی که با مردم آن شهر رخ می دهد و به ظهور می رسد فرهنگ شهروندی گفته می شود.

شهردار بندرعباس تاکید کرد:فرهنگی که براساس علم ، دانش صحیح و تعلیم باشد موجب ایجاد رفتارها و واکنش های خوب و درست در جامعه می شود.

وی افزود:جشنواره تئاتر دانش آموزی کار بسیار ارزشمندی بود لذا ما باید از همان ابتدای کودکی این رفتار را برای عزیزان شکل دهیم .