از شرکت آب منطقه ای هرمزگان بعنوان واحد برتر در زمینه سازگاری با کم آبی تقدیر شد. 

به گزارش خبرنما؛دکتر اردکانیان وزیر نیرو با اهدای لوح از مدیر عامل آب منطقه ای هرمزگان به عنوان دبیر کار گروه سازگاری با کم آبی استان تقدیر کرد.

در متن این لوح تقدیر آمده است:

توسعه و پویایی  کشور و بالندگی نسل های آتی ، مرهون مسئولیت پذیری نسل حاضر در بهره گیری بهینه ازسرمایه ها ومنابع خدادی این سرزمین است .

نظر به اینکه اقدامات شایسته آن شرکت در زمینه تدوین برنامه سازگاری با کم آبی استان هرمزگان که در اولین نشست و نمایشگاه تخصصی سازگاری با کم آبی (۵-۳ تیر ماه ۱۳۹۸) نیز ارائه شده ، به تشخیص کمیته علمی این رویداد ، شایسته کسب عنوان واحد برتر قابل تقدیر در زمینه سازگاری با کم ابی شناخته گردیده است ، بدین وسیله از اهتمام ان مجموعه قدرانی نموده و توفیق روز افزون تان را در دستیابی به اهداف سازگاری با کم ابی و توسعه پایدار خواستارم .