ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ خبرنما به نقل از ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﺎﺯ ﭘﺎﺭﺱﺟﻨﻮﺑﯽ ، ﺣﺒﯿﺐﺍﻟﻪ ﺭﺋﻮﻑ، رئیس ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﻧﯿﻤﻪ ﺍﻭﻝ ﺁﺑﺎﻧﻤﺎﻩ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ: ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻃﻮﻝﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺍﺳﺖ. ﻭﯼ […]

 

 

ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ خبرنما به نقل از ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﺎﺯ ﭘﺎﺭﺱﺟﻨﻮﺑﯽ ، ﺣﺒﯿﺐﺍﻟﻪ ﺭﺋﻮﻑ، رئیس ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﻧﯿﻤﻪ ﺍﻭﻝ ﺁﺑﺎﻧﻤﺎﻩ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ: ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻃﻮﻝﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺍﺳﺖ.

ﻭﯼ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﻟﺬﺍ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭﯼ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺩﺭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺩﺷﻤﻦ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

همچنین ﺑﺎ ﺭﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼﻫﺎ ﻭ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺁﻥ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﺻﺖ ،ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﯼ ﺷﻮﻡ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻏﻀﺐ ﺳﺮﺩﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺭﺩ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﭘﯿﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

حبیب‌ا…رئوف با اشاره به اینکه در تقویم رسمی کشور ۸ آبان با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان روز پدافند غیرعامل نامگذاری شده است، گفت: این روز سالروز فرمان مقام معظم رهبری برای تاسیس شورای عالی پدافند غیرعامل است و بر همین اساس هر سال سازمان پدافند غیرعامل در ایام ابتدایی آبان ماه برنامه های فرهنگی و تبیینی خود را تحت عنوان هفته پدافند غیرعامل ابلاغ و در سازمانها اجرا می گردد.

ﺭﺋﻮﻑ با ارائه تصویری از شرایط حاکم بر برگزاری هفته پدافند غیرعامل در سال جاری افزود: با توجه به شیوع ویروس کرونا و در نظر گرفتن این احتمال که با آغاز فصل سرد شیوع این ویروس افزایش پیدا کند لذا در تمامی برنامه ها رویکرد اصلی استفاده از ظرفیت های فضای مجازی و ارتباطات از راه دور است تا ضمن گرامیداشت این هفته، شیوه نامه های ستاد ملی مقابله با کرونا به دقت اجرا شود .

وی با تاکید بر اینکه اطمینان بخشی، امیدبخشی،آگاه سازی و آموزش عمومی و هوشیارسازی مسئولان در برابر تهدیدات از جمله اصول کلیدی برنامه های هفته پدافند غیرعامل سال ۹۹ است، افزود:سالروز پدافند غیر عامل(هشتم آبان ماه) فرصت مغتنمی است که با اجرای برنامه های مفید، متنوع و فراگیر در حوزه های مختلف عمومی و تخصصی ، دستاوردهای پدافند غیر عامل و گفتمان سازی عمومی و نهادینه کردن آنها در بین مسئولین، مدیران و کارشناسان اقدام نماییم و ﻃﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪﺩﯼ ﻭ ﻭﯾﮋﻩﺍﯼ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﺎﺯ ﭘﺎﺭﺱﺟﻨﻮﺑی ﻭ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻩﻫﺎ در حال برگزاری بودهﮐهن ﺷﺎﻣﻞ تمرین ها ﻭ ﻣﺎﻧﻮﺭﻫﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ، ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ، ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻭ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎﯼ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭ ﺩﺭﺝ ﺷﻌﺎﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﺩﺭ ﺳﺮ ﺑﺮﮒ ﻧﺎﻣﻬﺎ و مکاتبات اداری است.

ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮﺩ: ﺷﻌﺎﺭﺍﻣﺴﺎﻝﺩﺭﺣﻮﺯﻩﭘﺪﺍﻓﻨﺪﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ”مقاومت فعال، تاب آوری حیرت انگیز، ایران قوی”ﺍﺳﺖ. ﺗﺤﻘﻖ ﺍﯾﻦ ﺷﻌﺎﺭﻧ ﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﺭﺷﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮﺡﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺑﻮﺩﻩﮐﻪﺑﺎﯾﺪﻣﻮﺭﺩﺗﻮﺟﻪﻗﺮﺍﺭﮔﯿﺮﺩ. همچنین خاطرنشان نمود: در ایام هفته پدافند غیرعامل شعارهای «نهادینه سازی مصونیت در زیرساخت ها با تفکر بسیجی، روحیه جهادی و عمل انقلابی»،«پدافند زیستی، مرزبانی زیستی و ارتقای ساختار دفاع بیولوژیک»، «پدافند سایبری، ملی سازی فضای مجازی در مسیر حکمرانی سایبری بومی»، «پدافند مردم محور، خانواده آماده، جامعه مستحکم»، «پدافند شهری، زیرساخت های ایمن؛ شهرهایی امن»، «پدافند شیمیایی؛ آینده‌ای قدرتمند در امتداد گذشته‌ای پرافتخار» و «اقتصاد مقاومتی، جهش تولید و پیروزی در جنگ اقتصادی» به عنوان شعار روزهای هفته و محور اصلی برنامه های سازمان پدافند غیرعامل در نظر گرفته شده است.