اثر موسی عامری

با یادداشتی از کوروش سلمانی دهبارز

اینستالیشن لزوما به فضای نمایشگاه محدود نیست به هر مداخله مادی در فضاهای عمومی یا خصوصی روزمره اشاره میکند گاهی در این هنر همه اشکال رسانه ای در هم آمیخته میشود و رویدادی غریزی یا مفهومی را در محیطی مشخص خلق میکند
موسی عامری از هنرمندان نو گرایی است که اثار او حتی فراتر از مدرنیته ذهن را به خود مشغول میکند این که هنر نو دهه چهل و پنجاه در دهه هفتاد در برخی از رشته های هنری به هرمزگان می رسد خود ضعفی است که ناشی از عدم اگاهی یا نپرداختن به ویژگی های هنر در دوران معاصر است هنرمندان پیشتاز در هر دوره به علت این که قالب و فرمی نو را وارد عرصه هنر استان کرده اند با مقاومتهایی روبرو بوده اند
هنر مفهومی امروز که سعی در ایجاد انگیزه و تکان دادن اندیشه بشر دارد قالبهای رئالیستی را در هم میشکند و با دستمایه قرار دادن ماده خلقتی معنا دار و مملو از مفاهیم را عرضه میکند در اثر جدید موسی عامری مثل اثار گذشته او در این نوع از هنر با پیچیدگی در چیدمان مواجه نیستیم اما انچه میبینیم زایده یک تفکر است تفکری که اجزای اثر را تشکیل میدهد استفاده از ماده خام و وابسته به طبیعت در این اثر هارمونی ذاتی اثر را تشکیل میدهد در این هارمونی ذاتی ارام ارام به یک فرم می رسیم و در لابلای فرم با اندکی تامل و تفکر می توانیم بن مایه و مفهوم اثر را کشف کنیم چیزی که عامری در این چیدمان دنبال می کند به مانند یک کتاب یا یک فیلم یا یک تئاتر است تابلویی که در فضای خاص خود اجرا شده و با لحظه ای خیره شدن به آن روایت ان را می توان کشف کرد استفاده از شکل هندسی مربع به عنوان نماد زمین و حصار زرد رنگ دور ان بی نهایتی خشک و نابود شده را روایت میکند و در مرکز این بی نهایت آسیب دیده سر دیسهای سنگی را میبینیم که بر روی رویشی محدود محاصره شده اند تقلا بهت حیرت حیرانی و اندیشه و فریاد و گاهی اعتراض سردیسها ی سنگی باز روایتی دیگر از محصور بودن بشر در حصار خشک مغزی و خشکسالی زمان و ضمیر و زمین دارد انزوای مبتنی بر دون مایگی و کم خردی در پرتو رنگهای متن اثر نشان از نابودی طبیعت و حیات بدست بشر است توجه به بافت این اثر که همانند قالیچه ای از جنس طبیعت است از ویژگیهای ناب خلق این اثر است طوری که نگاه لحظه ای به این چیدمان می تواند در ناخود آگاه ساعتها ذهن را درگیر مفهوم و روایت معنا دار این اثر کند باز خورد معنا در این اثر قطعا دو جنبه دارد از دیدگاه مخاطب متخصص این هنر و هنرمندان و از دیدگاه یک تماشاگر علاقمند بدون تخصص هر کدام دریافتهای مستند و متفاوتی را می توانند از این اثر داشته باشنداینستالیشن می تواند بعد و ترکیب بندی نگاه مخاطب را در چند زاویه گسترش دهد و همین خصوصیت چند بعدی بودن ان اثر هنری محیطی ویژه معاصر را دغدغه مند در قالبی نو حکایت می کند اعتراض یا تصدیق و یا گفتمان و جنبش و حتی ایدولوژی را می توان با چشم اندازی فراتر از امروز در هنر چیدمان دید حرکتی که شاید ساکن و بدون دیالوگ است اما پس از مشاهده آن بدون تردید ایده ای است برای گفتگو و دیالوگ برقرار کردن با سایر مخاطب ها یا تماشاگران و بازدید کنندگان معمولی ورود این شیوه از هنر معاصر به خیابانها گالری ها و مکانهای عمومی یعنی ورود اندیشه به متن و درون جامعه این خود هم خطر ناک است هم امیدوار کننده خطر ناک برای سیاستمداران از بابت این که خرد و اندیشه در محیط فراگیر شود و امیدوار کننده از بابت این که با یک موج اگاهی و اندیشه ورزی مواجه خواهیم شد رویکرد تفسیری هنر با چیدمان محیطی افزایش پیدا می کند و معنا هدفمند در متن جامعه زایش پیدا میکند چیزی که در کتابها و روزنامه ها و رسانه های جمعی به دنبال آن هستیم در یک چیدمان ساده اما سرشار از محتوا با ایجاد کنش سوالهای زیادی را در ذهن به وجود می آورد این نقطه آغازی است برای رفتن به سمت سویی نو و تازه در حرکت جمعی بشر به سمت اندیشه ورزی و خرد گرایی متفکرین و اندیشمندان در جامعه شناسی در نظریه های مختلف بر خلق واکنش بشر برای پیدا کردن مسیر درست در پیمودن مسیر زندگی تاکید داشته اند و هنر امروز با ورود به دنیای مفاهیم و انتقال ان از طریق واسطه های کمتر و ساده تر سعی بر آن دارد که علاوه بر لذت و سرگرمی در خلق اثار هنری بشر واکنش را هم به همراه داشته باشد واکنشی که بیشتر در ذهن رخ می دهد و به همان نسبت جریان فکر و اندیشه را تحت تاثیر قرار میدهد و چالش بر انگیز در نوع نگاه فرد به پیرامونش می شود چیدمان در واقع از پازلهایی تشکیل می شودکه هر کدام از ان خرده داستان و نمایشی را به همراه دارد که یک اثر هنری کامل را خلق می کند و کلیت آن یک جریان معنا دار را در درون خود نهفته دارد که کشف آن بر عهده بیننده است کشفی که به سادگی چیدمان به دست نمی اید و بیننده را وادار می کند پیرامون آن با کنکاش و جستجو بپردازدتزریق روح در معبد خود چالشیست برای درگیری روح در تمامی معبد هایی که انسان معاصر در حال زیستن است .

انتشار دهنده: آرزو محمدی