مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر در استان هرمزگان از ترابری دریایی بیش از۱۲هزار نفر مسافر در مسیر بین المللی بندرعباس- شارجه امارات با ثبت رشد ۱۶۵ درصدی طی دوماه نخست سال جاری خبر داد.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر در استان هرمزگان از ترابری
دریایی بیش از۱۲هزار نفر مسافر در مسیر بین المللی بندرعباس- شارجه
امارات با ثبت رشد ۱۶۵ درصدی طی دوماه نخست سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرنما؛حمیدرضامحمدحسینی با بیان اینکه بیشترین تمرکز سفرهای دریایی در آب‌های جنوبیایران و بویژه در مسیرهای دریایی هرمزگان قرار دارد، گفت: بندر شهیدباهنر در مرکز استان هرمزگان با بهره مندی از پایانه فعال دریایی “خلیجفارس” یکی از اصلی‌ترین بنادر ایران در انجام سفرهای بین‌المللی است.
وی با اشاره به اینکه طی دو ماه نخست سال جاری ۱۲هزار و ۴۴۸ نفر مسافربندر شهید باهنر را برای انجام سفرهای دریایی بین‌المللی خود انتخاب
کردند، خاطرنشان کرد: حجم این سفرها در هم‌سنجی با مدت مشابه سال گذشته،رشد ۱۶۵ درصدی را نشان می‌دهد.
مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر با اشاره به اینکه این تردددریایی در طول هفته و در چند نوبت بین بندر شهید باهنر و بندر شارجه
امارات برقرار است، افزود: در این مسیر دریایی دو خط کشتیرانی کرانه لاینو هوپاد دریا، سفرهای دریایی بین‌المللی را انجام می‌دهند که در مجموع
قابلیت حمل ۸۳۰ نفر مسافر و ۱۰۰دستگاه خودرو سواری را دارند.
محمدحسینی، معافیت حمل بار همراه مسافر در این سفرهای دریایی با توجه بههر بلیت از ۸۰ تا ۲۰۰ کیلوگرم به عنوان مزیت مهم نسبت به سفرهای هواییدانست و گفت: مسافت این سفرهای دریایی در مسیر بندرعباس-شارجه ۱۳۰مایلدریایی (۲۴۰ کیلومتر) است که امکان تجربه نمودن ۱۱ ساعت دریانوردی درپهنه آب های فیروزه ای رنگ خلیج فارس را برای مسافران فراهم می کند.
وی در پایان گفت: در حال حاضر دو خط کشتیرانی کرانه لاین با کشتی اقیانوسپیمای سانی و خط کشتیرانی هوپاد دریا با کشتی هرمز۱۴ در این مسیر دریاییتردد نموده و ۱۰ سفر دریایی را در طول هفته انجام می دهند.