دریافت ۷۴ MB تا کنون، ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، به کشور بازنگشته است. بر اساس این بسته، صادرکنندگان باید  حداقل ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود به صورت حواله ارزی در سامانه نیما به ثبت برسانند.

دریافت ۷۴ MB

تا کنون، ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، به کشور بازنگشته است. بر اساس این بسته، صادرکنندگان باید  حداقل ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود به صورت حواله ارزی در سامانه نیما به ثبت برسانند.